Ochrana osobných údajov - GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je Matúš Micheľ – AUTO LAND, Ľudovíta Štúra 1037/4, 085 01 Bardejov, IČO:

48013455 pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej

„Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v

rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania

alebo podľa právnych predpisov.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom realizácie obchodného prípadu a skvalitnenia našich služieb. Sú

nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho, k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku

komunikácii s Vami a tiež k správnemu dodaniu tovaru.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne tretej strane s výnimkou prepravných spoločností, ktoré

vám doručia tovar a zákonnych povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR.

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a

Vami. V prípade registrácie nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje v súlade so zákonom

spracovávali a používali ich ku komunikácii s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Na žiadosť

zákazníka (napr. emailom) budú osobné údaje z databázy vymazané a Matúš Micheľ – AUTO LAND. ich nebude ďalej

spracovávať.

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónnom čísle +421 903 674 797 alebo e-mailom na

adrese: obchod@preauta.sk .

Vaše práva ako dotknutej osoby v súlade so zákonom sú:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej

požiadavky.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa

jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných

údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je

spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24

ods. 1 zákona 18/2018.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie

vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie

osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho

nároku.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom,

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak

je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1

písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných

údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

Cookies

1. Webové stránky využívajú mechanizmus "cookies", aby ich lepšie prispôsobili potrebám našich užívateľov. Súbory

cookies sú malé súbory uložené na koncovom zariadení používateľa, ktoré sa používajú na identifikáciu prehliadača

používateľa pri používaní webových stránok.

2. Naše webové stránky používajú nástroje Google Analytics na analýzu návštev webových stránok. Služba Google

Analytics používa "súbory cookies", t.j. textové súbory umiestnené na počítači používateľa, aby umožnili webovej stránke

analyzovať, ako ju používatelia používajú.

3. Používateľ môže kedykoľvek v prehliadači zablokovať súbory cookie, ale účinok týchto zmien môže mať problémy s

používaním našich webových stránok.

4. Každý z webových prehliadačov dostupných na trhu má schopnosť spravovať cookies, preto, ak sa používateľ

rozhodne vypnúť používanie "cookies", mal by sa najprv oboznámiť so spôsobom správy súborov "cookie" umiestnených

v prehliadači, ktorý používa.